STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/07/2021 QH062107 VN0QH0621073 QH062107: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 27/07/2021 BVBS16325 VNBVBS163254 BVBS16325: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 27/07/2021 PSH VN000000PSH9 PSH: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 27/07/2021 DNA VN000000DNA1 DNA: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 27/07/2021 ASA VN000000ASA6 ASA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 27/07/2021 TVB VN000000TVB8 TVB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 27/07/2021 C36 VN000000C366 C36: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề