STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/06/2023 CMBB2301 VN0CMBB23019 CMBB2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 27/06/2023 CMBB2302 VN0CMBB23027 CMBB2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 27/06/2023 CHPG2301 VN0CHPG23018 CHPG2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 27/06/2023 CFPT2301 VN0CFPT23015 CFPT2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 27/06/2023 MSN121014 VNMSN1210149 MSN121014: Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 11/01/2023 đến và không bao gồm ngày 11/07/2023) của trái phiếu MSN121014 Trái phiếu HNX Chi nhánh
6 27/06/2023 MSN121015 VNMSN1210156 MSN121015: Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 11/01/2023 đến và không bao gồm ngày 11/07/2023) của trái phiếu MSN121015 Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 27/06/2023 HSG VN000000HSG8 HSG: Trả cổ tức bằng cổ phiếu của NĐTC 2021 - 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 27/06/2023 GAB VN000000GAB9 GAB: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 27/06/2023 C21 VN000000C218 C21: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 27/06/2023 MSN121013 VNMSN1210131 MSN121013: Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 11/01/2023 đến và không bao gồm ngày 11/07/2023) của trái phiếu MSN121013 Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề