STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/02/2023 VSH VN000000VSH7 VSH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 27/02/2023 HID VN000000HID6 HID: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 27/02/2023 TD1626456 VNTD16264564 TD1626456: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 27/02/2023 KGM VN000000KGM5 KGM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 27/02/2023 NTW VN000000NTW1 NTW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 27/02/2023 KSD VN000000KSD9 KSD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 27/02/2023 CTS VN000000CTS2 CTS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 27/02/2023 CEG VN000000CEG9 CEG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 27/02/2023 HPG VN000000HPG4 HPG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 27/02/2023 HHG VN000000HHG1 HHG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề