STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/01/2023 BHT VN000000BHT7 BHT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 27/01/2023 VNT421032 VNVNT4210327 VNT421032: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi Trái phiếu HNX Trụ sở chính
3 27/01/2023 FIR VN000000FIR0 FIR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 27/01/2023 VAB VN000000VAB8 VAB: Thực hiện quyền đề cử/ứng cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 4 / 4 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề