STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 26/10/2023 UIC VN000000UIC1 UIC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 26/10/2023 PTX VN000000PTX4 PTX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 26/10/2023 TD1823089 VNTD18230894 TD1823089: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 26/10/2023 PVC VN000000PVC4 PVC: Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu do chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 26/10/2023 CFV VN000000CFV5 CFV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 26/10/2023 BVBS22248 VNBVBS222480 BVBS22248: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 26/10/2023 BVBS22225 VNBVBS222258 BVBS22225: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 26/10/2023 BVBS16411 VNBVBS164112 BVBS16411: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 26/10/2023 BVBS16373 VNBVBS163734 BVBS16373: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề