STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 26/10/2022 TD1823089 VNTD18230894 TD1823089: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 26/10/2022 BVBS16373 VNBVBS163734 BVBS16373: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 26/10/2022 BVBS16411 VNBVBS164112 BVBS16411: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 26/10/2022 NBP VN000000NBP3 NBP: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 26/10/2022 CMN VN000000CMN8 CMN: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 26/10/2022 SGP VN000000SGP1 SGP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 26/10/2022 CT3 VN000000CT33 CT3: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 26/10/2022 SCR VN000000SCR6 SCR: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 26/10/2022 IDP VN000000IDP9 IDP: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 26/10/2022 GND VN000000GND8 GND: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề