STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 26/07/2024 HQN12101 VN0HQN121013 HQN12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 12/05/2024 đến và không bao gồm ngày 12/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 26/07/2024 VTD VN000000VTD4 VTD: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 26/07/2024 HC3 VN000000HC37 HC3: Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 26/07/2024 IRC VN000000IRC7 IRC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 26/07/2024 VPI VN000000VPI1 VPI: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 26/07/2024 TCX124011 VNTCX1240110 TCX124011: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 09/05/2024 đến và không bao gồm ngày 09/08/2024) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 26/07/2024 PVP VN000000PVP6 PVP: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 26/07/2024 PLR12101 VN0PLR121014 PLR12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 26/07/2024 CKV VN000000CKV5 CKV: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 26/07/2024 TNC VN000000TNC3 TNC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề