STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 26/06/2023 ND2 VN000000ND20 ND2: Chốt danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 26/06/2023 TB1328154 VNTB13281548 TB1328154: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 26/06/2023 TD1530290 VNTD15302902 TD1530290: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 26/06/2023 NGC VN000000NGC0 NGC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 26/06/2023 PMB VN000000PMB5 PMB: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 26/06/2023 BSP VN000000BSP2 BSP: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 26/06/2023 NSC VN000000NSC5 NSC: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 26/06/2023 BCF VN000000BCF7 BCF: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 26/06/2023 TRS VN000000TRS0 TRS: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 26/06/2023 ND2 VN000000ND20 ND2: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề