STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 26/01/2022 KTC VN000000KTC9 KTC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 26/01/2022 DNH VN000000DNH6 DNH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 26/01/2022 TD1828113 VNTD18281137 TD1828113: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 26/01/2022 LMC VN000000LMC2 LMC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 26/01/2022 AGG VN000000AGG8 AGG: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 26/01/2022 BVDB17316 VNBVDB173169 BVDB17316: Thanh toán tiền Lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 26/01/2022 BVDB17267 VNBVDB172674 BVDB17267: Thanh toán tiền Lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 26/01/2022 BVDB17216 VNBVDB172161 BVDB17216: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 26/01/2022 CVRE2111 VN0CVRE21113 CVRE2111: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 26/01/2022 CVPB2109 VN0CVPB21097 CVPB2109: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề