STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/11/2021 BVBS15176 VNBVBS151762 BVBS15176: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 25/11/2021 TCT VN000000TCT0 TCT: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 25/11/2021 IBD VN000000IBD9 IBD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 25/11/2021 NLG VN000000NLG1 NLG: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền; trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 25/11/2021 DAR VN000000DAR2 DAR: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề