STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/10/2022 BVBS17060 VNBVBS170606 BVBS17060: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 25/10/2022 BVBS17091 VNBVBS170911 BVBS17091: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 25/10/2022 TD2027010 VNTD20270102 TD2027010: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 25/10/2022 TL1535302 VNTL15353020 TL1535302: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 25/10/2022 GMC VN000000GMC2 GMC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 25/10/2022 BMI VN000000BMI0 BMI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 25/10/2022 ICC VN000000ICC9 ICC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 25/10/2022 BKG VN000000BKG8 BKG: Chi trả cổ tức năm 2020, 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 25/10/2022 YEG VN000000YEG3 YEG: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 25/10/2022 BKG VN000000BKG8 BKG: Nội dung tỷ lệ thực hiện quyền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề