STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/08/2022 TD1424093 VNTD14240939 TD1424093: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 25/08/2022 FPT VN000000FPT1 FPT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 25/08/2022 VLB VN000000VLB5 VLB: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 25/08/2022 PVV VN000000PVV4 PVV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 25/08/2022 CTS VN000000CTS2 CTS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 25/08/2022 BCC VN000000BCC4 BCC: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 25/08/2022 VIH VN000000VIH8 VIH: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 25/08/2022 DAN VN000000DAN1 DAN: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 25/08/2022 NDT VN000000NDT1 NDT: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 25/08/2022 SZG VN000000SZG0 SZG: Chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề