STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/07/2022 HSL VN000000HSL8 HSL: Trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 25/07/2022 SBR VN000000SBR8 SBR: Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 25/07/2022 ABC VN000000ABC8 ABC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 30/06/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 25/07/2022 MHC VN000000MHC0 MHC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 25/07/2022 EIC VN000000EIC5 EIC: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 25/07/2022 SHS VN000000SHS3 SHS: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 25/07/2022 DKW VN000000DKW1 DKW: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 25/07/2022 TCH VN000000TCH5 TCH: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 25/07/2022 TL1535299 VNTL15352998 TL1535299: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 25/07/2022 NAV VN000000NAV3 NAV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề