STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/04/2024 CSTB2326 VN0CSTB23265 CSTB2326: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 25/04/2024 CMWG2312 VN0CMWG23121 CMWG2312: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 25/04/2024 EPH VN000000EPH9 EPH: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 25/04/2024 TD1727397 VNTD17273978 TD1727397: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 25/04/2024 TD1732404 VNTD17324045 TD1732404: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 25/04/2024 TPB12102 VN0TPB121022 TPB12102: Thanh toán tiền gốc và tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ cuối cùng Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 25/04/2024 SZC VN000000SZC9 SZC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 25/04/2024 HDB12330 VN0HDB123307 HDB12330: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 06/11/2023 đến và không bao gồm ngày 06/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 25/04/2024 NT2 VN000000NT22 NT2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 25/04/2024 BHC VN000000BHC3 BHC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề