STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/11/2023 HEP VN000000HEP9 HEP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 24/11/2023 CAV VN000000CAV6 CAV: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 24/11/2023 AFX VN000000AFX5 AFX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 24/11/2023 LMI VN000000LMI9 LMI: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 24/11/2023 BID12211 VN0BID122118 BID12211: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 09/12/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 09/12/2023 của trái phiếu BID12211 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 24/11/2023 SC5 VN000000SC59 SC5: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 24/11/2023 TLE12101 VN0TLE121015 TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn và thanh toán lãi định kỳ vào ngày 30/11/2023 của trái phiếu TLE12101. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 24/11/2023 ILC VN000000ILC0 ILC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 24/11/2023 GDA VN000000GDA5 GDA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 24/11/2023 SSA12101 VN0SSA121013 SSA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 11 (từ và bao gồm ngày 05/09/2023 đến và không bao gồm ngày 05/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề