STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/08/2022 DNE VN000000DNE3 DNE: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 24/08/2022 BVBS16365 VNBVBS163650 BVBS16365: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 24/08/2022 VEC10801 VN0VEC108019 VEC10801: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 24/08/2022 BVBS16403 VNBVBS164039 BVBS16403: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 24/08/2022 BCG VN000000BCG5 BCG: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 24/08/2022 CC1 VN000000CC16 CC1: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 24/08/2022 MSN12002 VN0MSN120024 MSN12002: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 09/03/2022 đến và không bao gồm ngày 09/09/2022) của trái phiếu MSN12002 Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 24/08/2022 BKH VN000000BKH6 BKH: Chi cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 24/08/2022 ABT VN000000ABT2 ABT: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 24/08/2022 DNN VN000000DNN4 DNN: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề