STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/02/2021 PAS VN000000PAS4 PAS: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 24/02/2021 VNX VN000000VNX5 VNX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 24/02/2021 HHS VN000000HHS6 HHS: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 24/02/2021 PDR VN000000PDR0 PDR: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 24/02/2021 BII VN000000BII8 BII: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 24/02/2021 BSL VN000000BSL1 BSL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 24/02/2021 SB1 VN000000SB19 SB1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 24/02/2021 TD1724413 VNTD17244136 TD1724413: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 24/02/2021 APL VN000000APL9 APL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 24/02/2021 NTH VN000000NTH2 NTH: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề