STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/01/2022 TD1646468 VNTD16464685 TD1646468: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 24/01/2022 TD2126001 VNTD21260011 TD2126001: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 24/01/2022 VDB111010 VNVDB1110107 VDB111010: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 24/01/2022 MBS VN000000MBS9 MBS: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 24/01/2022 TCI VN000000TCI3 TCI: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 24/01/2022 SAM VN000000SAM1 SAM: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 24/01/2022 NPM11805 VN0NPM118054 NPM11805: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 13/08/2021 đến và không bao gồm ngày 13/02/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 24/01/2022 HGC VN000000HGC2 HGC: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 24/01/2022 HCD VN000000HCD9 HCD: Trả cổ tức năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 24/01/2022 IDJ VN000000IDJ2 IDJ: Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề