STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/10/2023 UNI VN000000UNI8 UNI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 23/10/2023 TCI VN000000TCI3 TCI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 23/10/2023 MSN120007 VNMSN1200074 MSN120007: Thanh toán lãi Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 04/05/2023 đến và không bao gồm ngày 06/11/2023) và gốc của trái phiếu MSN120007 Trái phiếu HNX Chi nhánh
4 23/10/2023 MSN120008 VNMSN1200082 MSN120008: Thanh toán lãi Kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 04/05/2023 đến và không bao gồm ngày 06/11/2023) và gốc của trái phiếu MSN120008 Trái phiếu HNX Chi nhánh
5 23/10/2023 MSN120009 VNMSN1200090 MSN120009: Thanh toán lãi Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 04/05/2023 đến và không bao gồm ngày 06/11/2023) và gốc của trái phiếu MSN120009 Trái phiếu HNX Chi nhánh
6 23/10/2023 MSN120010 VNMSN1200108 MSN120010: Thanh toán lãi Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 04/05/2023 đến và không bao gồm ngày 06/11/2023) và gốc của trái phiếu MSN120010 Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 23/10/2023 ECI VN000000ECI5 ECI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 23/10/2023 PNJ VN000000PNJ6 PNJ: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 23/10/2023 VDS12205 VN0VDS122054 VDS12205: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 17 (từ và bao gồm ngày 01/10/2023 đến và không bao gồm ngày 01/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 23/10/2023 VBB12102 VN0VBB121024 VBB12102: Thanh toán lãi Trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 29/10/2023 đến và không bao gồm ngày 29/10/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề