STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/07/2024 TD1747432 VNTD17474329 TD1747432: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 23/07/2024 TL1535299 VNTL15352998 TL1535299: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 23/07/2024 LKW VN000000LKW4 LKW: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 23/07/2024 BVBS21131 VNBVBS211319 BVBS21131: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 23/07/2024 VJC12316 VN0VJC123161 VJC12316: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ ngày 01/02/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 01/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 23/07/2024 LHG VN000000LHG3 LHG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 23/07/2024 BGG12102 VN0BGG121028 BGG12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 03 ( từ và bao gồm ngày 30/07/2023 đến và không bao gồm ngày 30/07/2024) và gốc trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề