STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/12/2022 NSS VN000000NSS1 NSS: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 22/12/2022 ICN VN000000ICN6 ICN: Tạm ứng cổ tức năm 2022 (đợt 2) bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 22/12/2022 L45 VN000000L458 L45: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 22/12/2022 THG VN000000THG6 THG: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 22/12/2022 CII121006 VNCII1210067 CII121006: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu HNX Chi nhánh
6 22/12/2022 CII120018 VNCII1200183 CII120018: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 22/12/2022 TVW VN000000TVW4 TVW: Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 và năm 2021 bằng tiền. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 22/12/2022 GSP VN000000GSP1 GSP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 22/12/2022 NDW VN000000NDW5 NDW: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 22/12/2022 UMC VN000000UMC3 UMC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề