STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/11/2023 SZB VN000000SZB1 SZB: Tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 1) bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 22/11/2023 BVBS17064 VNBVBS170648 BVBS17064: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 22/11/2023 BVBS17095 VNBVBS170952 BVBS17095: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 22/11/2023 BSA VN000000BSA4 BSA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 22/11/2023 PTH VN000000PTH7 PTH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 22/11/2023 NCT VN000000NCT3 NCT: Chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 22/11/2023 CTG12133 VN0CTG121337 CTG12133: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 2 (từ ngày 29/11/2022 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/11/2023) của trái phiếu CTG12133 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 22/11/2023 VDS12205 VN0VDS122054 VDS12205: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 18 (từ và bao gồm ngày 01/11/2023 đến và không bao gồm ngày 01/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 22/11/2023 DPJ12201 VN0DPJ122012 DPJ12201: Thanh toán lãi kỳ 16 kể từ và bao gồm ngày 29/10/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/11/2023 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 22/11/2023 PQS12101 VN0PQS121018 PQS12101: Thanh toán lãi kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 30/08/2023 đến và không bao gồm ngày 30/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề