STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/11/2021 TD2035028 VNTD20350284 TD2035028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 22/11/2021 SCL VN000000SCL9 SCL: Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 22/11/2021 SVI VN000000SVI5 SVI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 22/11/2021 SFI VN000000SFI8 SFI: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 22/11/2021 SFC VN000000SFC1 SFC: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020-2021 và Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020-2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 22/11/2021 DXS VN000000DXS2 DXS: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 22/11/2021 BID VN000000BID9 BID: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 2) Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 22/11/2021 ICG VN000000ICG0 ICG: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 22/11/2021 MSN12005 VN0MSN120057 MSN12005: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 05/06/2021 đến và không bao gồm ngày 05/12/2021) của trái phiếu MSN12005 Trái phiếu HOSE Chi nhánh
10 22/11/2021 BGT VN000000BGT9 BGT: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề