STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/09/2022 TKC VN000000TKC9 TKC: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 22/09/2022 HMS VN000000HMS6 HMS: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 22/09/2022 PHC VN000000PHC3 PHC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 22/09/2022 NET VN000000NET9 NET: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 22/09/2022 CSI VN000000CSI5 CSI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề