STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/07/2021 NBT VN000000NBT5 NBT: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 22/07/2021 LPB VN000000LPB7 LPB: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 22/07/2021 ICN VN000000ICN6 ICN: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 22/07/2021 DS3 VN000000DS33 DS3: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 22/07/2021 LMH VN000000LMH1 LMH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 22/07/2021 HLB VN000000HLB4 HLB: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề