STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/06/2023 BSD VN000000BSD8 BSD: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 22/06/2023 BVBS22155 VNBVBS221557 BVBS22155: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 22/06/2023 DAN VN000000DAN1 DAN: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 22/06/2023 HLC VN000000HLC2 HLC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 22/06/2023 TD1828115 VNTD18281152 TD1828115: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 22/06/2023 BVBS22145 VNBVBS221458 BVBS22145: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 22/06/2023 HAX VN000000HAX1 HAX: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 22/06/2023 HSP VN000000HSP9 HSP: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 22/06/2023 TPS VN000000TPS4 TPS: Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 22/06/2023 GDW VN000000GDW9 GDW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề