STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/02/2023 TD1530287 VNTD15302878 TD1530287: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 22/02/2023 TD1525279 VNTD15252792 TD1525279: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 22/02/2023 TD1424091 VNTD14240913 TD1424091: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 22/02/2023 TOT VN000000TOT5 TOT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 22/02/2023 DNC VN000000DNC7 DNC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 22/02/2023 VAV VN000000VAV6 VAV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 22/02/2023 FTS VN000000FTS5 FTS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 22/02/2023 CPH VN000000CPH3 CPH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 22/02/2023 VFS VN000000VFS1 VFS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 22/02/2023 LKW VN000000LKW4 LKW: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề