STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 21/12/2023 TD1833130 VNTD18331304 TD1833130: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 21/12/2023 TD1828121 VNTD18281210 TD1828121: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 21/12/2023 SGC VN000000SGC9 SGC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 21/12/2023 HCMB18240 VNHCMB182406 HCMB18240: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 21/12/2023 GCI12101 VN0GCI121017 GCI12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 01/10/2023 đến và không bao gồm ngày 01/01/2024) của trái phiếu GCI12101. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 21/12/2023 VCM VN000000VCM1 VCM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 21/12/2023 DSD VN000000DSD4 DSD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 21/12/2023 MYP12201 VN0MYP122012 MYP12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 01/10/2023 đến và không bao gồm ngày 01/01/2024) của trái phiếu MYP12201 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 21/12/2023 VDS12205 VN0VDS122054 VDS12205: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 19 (từ và bao gồm ngày 01/12/2023 đến và không bao gồm ngày 01/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 21/12/2023 HDB12119 VN0HDB121194 HDB12119: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 30/12/2022 đến và không bao gồm ngày 30/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề