STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 21/12/2021 BVDB18043 VNBVDB180438 BVDB18043: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 21/12/2021 HCMB18240 VNHCMB182406 HCMB18240: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 21/12/2021 TD1828121 VNTD18281210 TD1828121: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 21/12/2021 BVDB18237 VNBVDB182376 BVDB18237: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 21/12/2021 BVDB17320 VNBVDB173201 BVDB17320: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 21/12/2021 BVDB18023 VNBVDB180230 BVDB18023: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 21/12/2021 BVDB18063 VNBVDB180636 BVDB18063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 21/12/2021 BVDB18003 VNBVDB180032 BVDB18003: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 21/12/2021 TPB VN000000TPB0 TPB: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 21/12/2021 BVDB17271 VNBVDB172716 BVDB17271: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề