STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 21/10/2022 CHPG2201 VN0CHPG22010 CHPG2201: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 21/10/2022 MPC VN000000MPC3 MPC: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 21/10/2022 VSC VN000000VSC8 VSC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 21/10/2022 DS3 VN000000DS33 DS3: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 21/10/2022 QNP VN000000QNP1 QNP: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Trụ sở chính
6 21/10/2022 MSN120007 VNMSN1200074 MSN120007: Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 04/05/2022 đến và không bao gồm ngày 04/11/2022) của trái phiếu MSN120007 Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 21/10/2022 MSN120008 VNMSN1200082 MSN120008: Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 04/05/2022 đến và không bao gồm ngày 04/11/2022) của trái phiếu MSN120008 Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 21/10/2022 MSN120009 VNMSN1200090 MSN120009: Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 04/05/2022 đến và không bao gồm ngày 04/11/2022) của trái phiếu MSN120009 Trái phiếu HNX Chi nhánh
9 21/10/2022 MSN120010 VNMSN1200108 MSN120010: Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 04/05/2022 đến và không bao gồm ngày 04/11/2022) của trái phiếu MSN120010 Trái phiếu HNX Chi nhánh
10 21/10/2022 VHC VN000000VHC1 VHC: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề