STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 21/07/2022 NED VN000000NED3 NED: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 2) do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 27/06/2022 không thành công vì không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 21/07/2022 CRV VN000000CRV0 CRV: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 21/07/2022 HPP VN000000HPP5 HPP: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 21/07/2022 TD1747432 VNTD17474329 TD1747432: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 21/07/2022 CEO VN000000CEO3 CEO: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 21/07/2022 BVBS21131 VNBVBS211319 BVBS21131: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 21/07/2022 DPM VN000000DPM1 DPM: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 21/07/2022 HND VN000000HND6 HND: Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề