STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 21/01/2022 BVDB14149 VNBVDB141497 BVDB14149: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 21/01/2022 POT VN000000POT3 POT: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 21/01/2022 BLT VN000000BLT9 BLT: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 21/01/2022 CACB2101 VN0CACB21016 CACB2101: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 21/01/2022 STB VN000000STB4 STB: Gửi thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Sacombank nhiệm kỳ 2022-2026 và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 21/01/2022 PVG VN000000PVG5 PVG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 21/01/2022 NHT VN000000NHT2 NHT: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 21/01/2022 NHA VN000000NHA2 NHA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 21/01/2022 SHP VN000000SHP9 SHP: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 21/01/2022 HAP VN000000HAP7 HAP: Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề