STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/07/2021 QH072223 VN0QH0722236 QH072223: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 20/07/2021 BVBS18161 VNBVBS181611 BVBS18161: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 20/07/2021 TD1828116 VNTD18281160 TD1828116: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 20/07/2021 TD1934191 VNTD19341914 TD1934191: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 20/07/2021 SKH VN000000SKH0 SKH: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 20/07/2021 SVC VN000000SVC8 SVC: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 20/07/2021 SDU VN000000SDU8 SDU: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 20/07/2021 POT VN000000POT3 POT: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 20/07/2021 IDP VN000000IDP9 IDP: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 20/07/2021 MBG VN000000MBG4 MBG: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề