STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/06/2024 CTG12107 VN0CTG121071 CTG12107: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 20/06/2024 VTE VN000000VTE2 VTE: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 20/06/2024 CKG12101 VN0CKG121013 CKG12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 31/12/2023 đến và không bao gồm ngày 30/06/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 20/06/2024 CPT12201 VN0CPT122011 CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho Kỳ Tính Lãi 25 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/06/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 20/06/2024 VC3 VN000000VC39 VC3: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 20/06/2024 HLC VN000000HLC2 HLC: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 20/06/2024 GCI12101 VN0GCI121017 GCI12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 01/04/2024 đến và không bao gồm ngày 01/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 20/06/2024 APF VN000000APF1 APF: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 20/06/2024 F8812303 VN0F88123039 F8812303: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 2 (từ và bao gồm ngày 29/03/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 20/06/2024 CGG12101 VN0CGG121019 CGG12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 9 (từ ngày 30/03/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 61 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề