STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/05/2022 L62 VN000000L623 L62: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 20/05/2022 TS3 VN000000TS35 TS3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 20/05/2022 IHK VN000000IHK1 IHK: Thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 20/05/2022 GER VN000000GER7 GER: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 20/05/2022 PPP VN000000PPP8 PPP: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 20/05/2022 BTW VN000000BTW6 BTW: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 20/05/2022 VGG VN000000VGG4 VGG: Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 20/05/2022 BKG VN000000BKG8 BKG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 20/05/2022 QCC VN000000QCC2 QCC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 20/05/2022 MCF VN000000MCF4 MCF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 35 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề