STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/02/2023 EIB VN000000EIB7 EIB: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 20/02/2023 VC1 VN000000VC13 VC1: Thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 20/02/2023 LMH VN000000LMH1 LMH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 20/02/2023 SDK VN000000SDK9 SDK: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 20/02/2023 ICG VN000000ICG0 ICG: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 và trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 20/02/2023 NSL VN000000NSL6 NSL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 20/02/2023 PMT VN000000PMT7 PMT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 20/02/2023 DMS VN000000DMS5 DMS: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 20/02/2023 DTV VN000000DTV4 DTV: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 20/02/2023 VHL VN000000VHL2 VHL: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề