STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/11/2021 SKN VN000000SKN8 SKN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 19/11/2021 TDH VN000000TDH3 TDH: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 19/11/2021 NPM11910 VN0NPM119102 NPM11910: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 03/06/2021 đến và không bao gồm ngày 03/12/2021) Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
4 19/11/2021 KTS VN000000KTS5 KTS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 19/11/2021 SFN VN000000SFN8 SFN: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 19/11/2021 CBS VN000000CBS0 CBS: Trả cổ tức niên độ tài chính 2020-2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 19/11/2021 HJS VN000000HJS2 HJS: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 19/11/2021 TS3 VN000000TS35 TS3: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 19/11/2021 THG VN000000THG6 THG: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 19/11/2021 IPA VN000000IPA5 IPA: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề