STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/10/2023 HCMB16506 VNHCMB165062 HCMB16506: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 19/10/2023 BVBS16410 VNBVBS164104 BVBS16410: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 19/10/2023 BVBS22224 VNBVBS222241 BVBS22224: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 19/10/2023 BVBS22247 VNBVBS222472 BVBS22247: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 19/10/2023 AVC VN000000AVC6 AVC: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 19/10/2023 BWS VN000000BWS8 BWS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 19/10/2023 VDS12203 VN0VDS122039 VDS12203: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 28/09/2023 đến và không bao gồm ngày 28/10/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 19/10/2023 VDS12202 VN0VDS122021 VDS12202: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 29/09/2023 đến và không bao gồm ngày 29/10/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 19/10/2023 VPI12203 VN0VPI122037 VPI12203: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp (từ và bao gồm ngày 28/04/2023 đến và không bao gồm ngày 28/10/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 19/10/2023 SHB12103 VN0SHB121031 SHB12103: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề