STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/10/2022 BVBS16410 VNBVBS164104 BVBS16410: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 19/10/2022 HCMB16506 VNHCMB165062 HCMB16506: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 19/10/2022 CVHM2207 VN0CVHM22073 CVHM2207: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 19/10/2022 CTCB2205 VN0CTCB22055 CTCB2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 19/10/2022 CVNM2206 VN0CVNM22063 CVNM2206: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 19/10/2022 CSTB2209 VN0CSTB22093 CSTB2209: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 19/10/2022 CHPG2211 VN0CHPG22119 CHPG2211: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 19/10/2022 CACB2203 VN0CACB22030 CACB2203: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 19/10/2022 PMJ VN000000PMJ8 PMJ: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 19/10/2022 THW VN000000THW3 THW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề