STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/09/2022 QHB0823049 VNBB08230492 QHB0823049: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 19/09/2022 CVIC2206 VN0CVIC22064 CVIC2206: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 19/09/2022 BDG VN000000BDG3 BDG: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 19/09/2022 SHX VN000000SHX3 SHX: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 19/09/2022 CVPB2205 VN0CVPB22053 CVPB2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 19/09/2022 AFX VN000000AFX5 AFX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 19/09/2022 SHX VN000000SHX3 SHX: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 19/09/2022 TGG VN000000TGG8 TGG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 19/09/2022 UDJ VN000000UDJ7 UDJ: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 19/09/2022 C4G VN000000C4G0 C4G: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề