STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/07/2024 DPJ12201 VN0DPJ122012 DPJ12201: Thanh toán lãi kỳ 24 kể từ và bao gồm ngày 29/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 19/07/2024 CMX123035 VNCMX1230355 CMX123035: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp của kỳ tính lãi thứ 3 (từ và bao gồm ngày 30/04/2024 đến và không bao gồm ngày 30/07/2024) Trái phiếu HNX Chi nhánh
3 19/07/2024 FOC VN000000FOC0 FOC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 19/07/2024 MBB12235 VN0MBB122353 MBB12235: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 19/07/2024 MQN VN000000MQN8 MQN: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 19/07/2024 MSB12302 VN0MSB123022 MSB12302: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 19/07/2024 MSB12301 VN0MSB123014 MSB12301: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 19/07/2024 DNC VN000000DNC7 DNC: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 và năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 19/07/2024 TMS12101 VN0TMS121018 TMS12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 19/07/2024 BVC12202 VN0BVC122021 BVC12202: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề