STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/05/2023 BKH VN000000BKH6 BKH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 19/05/2023 BBT VN000000BBT0 BBT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 19/05/2023 VDN VN000000VDN7 VDN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 19/05/2023 NSS VN000000NSS1 NSS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 19/05/2023 CE1 VN000000CE14 CE1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 19/05/2023 PPY VN000000PPY0 PPY: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 19/05/2023 PPP VN000000PPP8 PPP: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 19/05/2023 FHN VN000000FHN1 FHN: Chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 19/05/2023 BED VN000000BED8 BED: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 19/05/2023 DVW VN000000DVW8 DVW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề