STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/02/2024 TD2333118 VNTD23331182 TD2333118: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 19/02/2024 HCV12201 VN0 HCV122017 HCV12201: Thanh toán lãi trái phiếu (từ và bao gồm ngày 31/08/2023 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 19/02/2024 VIB12215 VN0VIB122157 VIB12215: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 19/02/2024 LPB122010 VNLPB1220109 LPB122010: Thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 02; Thanh toán tiền gốc trái phiếu LPB122010 do mua lại toàn bộ trước hạn Trái phiếu HNX Trụ sở chính
5 19/02/2024 VIB12214 VN0VIB122140 VIB12214: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 19/02/2024 HEM VN000000HEM6 HEM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 19/02/2024 DM7 VN000000DM70 DM7: Chi trả thêm cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 19/02/2024 HEB12101 VN0HEB121011 HEB12101: Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 30/11/2023 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 19/02/2024 IPA12204 VN0IPA122040 IPA12204: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 2 (từ và bao gồm ngày 25/02/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 25/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 19/02/2024 IDP VN000000IDP9 IDP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề