STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/12/2023 PPC VN000000PPC6 PPC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 18/12/2023 CFPT2304 VN0CFPT23049 CFPT2304: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 18/12/2023 HCMB20134 VNHCMB201347 HCMB20134: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Chi nhánh
4 18/12/2023 GLW VN000000GLW2 GLW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 18/12/2023 CPOW2307 VN0CPOW23078 CPOW2307: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 18/12/2023 PDR12204 VN0PDR122046 PDR12204: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 25/09/2023 đến và không bao gồm ngày 25/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 18/12/2023 CLH VN000000CLH2 CLH: Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 18/12/2023 BIZ12102 VN0BIZ121023 BIZ12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 23/06/2023 đến và không bao gồm ngày 23/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 18/12/2023 BAB12109 VN0BAB121094 BAB12109: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 18/12/2023 PPC VN000000PPC6 PPC: Thay đổi lý do và mục đích thực hiện quyền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề