STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/10/2022 BVBS18231 VNBVBS182312 BVBS18231: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 18/10/2022 HCMB13262 VNHCMB132625 HCMB13262: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 18/10/2022 CMP VN000000CMP3 CMP: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 18/10/2022 VGV VN000000VGV3 VGV: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 18/10/2022 SMT VN000000SMT1 SMT: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 18/10/2022 KDM VN000000KDM2 KDM: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 18/10/2022 CRV VN000000CRV0 CRV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 18/10/2022 AMS VN000000AMS1 AMS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 18/10/2022 BSA VN000000BSA4 BSA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 18/10/2022 CII42013 VN0CII420136 CII42013: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền đợt 4 và chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp đợt 4 Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề