STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/07/2024 TDK12101 VN0TDK121017 TDK12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 12 (từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 18/07/2024 VNF VN000000VNF2 VNF: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 18/07/2024 TDK12107 VN0TDK121074 TDK12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 11 (từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 18/07/2024 TDK12104 VN0TDK121041 TDK12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 11 (từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 18/07/2024 TDK12103 VN0TDK121033 TDK12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 12 (từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 18/07/2024 BIO VN000000BIO6 BIO: Chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 18/07/2024 CDP VN000000CDP2 CDP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 18/07/2024 CTG12301 VN0CTG123010 CTG12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 27/07/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 27/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 18/07/2024 C22 VN000000C226 C22: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 18/07/2024 VC3 VN000000VC39 VC3: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 29 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề