STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/07/2022 CKDH2203 VN0CKDH22034 CKDH2203: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 18/07/2022 MHL VN000000MHL1 MHL: Hủy ngày đăng ký cuối cùng Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 18/07/2022 GHC VN000000GHC2 GHC: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 (Tỷ lệ 7%) và Tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 (Tỷ lệ: 13%) Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 18/07/2022 EMG VN000000EMG8 EMG: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 18/07/2022 SBM VN000000SBM9 SBM: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 18/07/2022 HPI VN000000HPI0 HPI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 18/07/2022 CTPB2202 VN0CTPB22024 CTPB2202: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 18/07/2022 TD2131017 VNTD21310170 TD2131017: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 18/07/2022 CTPB2202 VN0CTPB22024 CTPB2202: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 18/07/2022 PPC VN000000PPC6 PPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề