STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/06/2024 TD2338135 VNTD23381351 TD2338135: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 18/06/2024 SPJ12102 VN0SPJ121025 SPJ12102: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 27/03/2024 đến và không bao gồm ngày 27/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 18/06/2024 GTA VN000000GTA1 GTA: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 18/06/2024 KDC12101 VN0KDC121016 KDC12101: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 04/01/2024 đến và không bao gồm 04/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 18/06/2024 ORS12304 VN0ORS123048 ORS12304: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 4 (Từ và bao gồm ngày 03/04/2024 đến và không bao gồm ngày 03/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 18/06/2024 VPB12113 VN0VPB121135 VPB12113: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 18/06/2024 AP132202 VN0AP1322025 AP132202: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ đầu tiên (từ và bao gồm ngày 29/12/2022 đến và không bao gồm ngày 29/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 18/06/2024 PPT VN000000PPT0 PPT: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 18/06/2024 THG VN000000THG6 THG: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2023; Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 18/06/2024 BPG12101 VN0BPG121019 BPG12101: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 13 (từ và bao gồm ngày 31/03/2024 đến và không bao gồm ngày 30/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề