STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/01/2023 TD1323031 VNTD13230311 TD1323031: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 18/01/2023 TD1525278 VNTD15252784 TD1525278: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 18/01/2023 TD1929178 VNTD19291788 TD1929178: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 18/01/2023 TD1530258 VNTD15302589 TD1530258: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 18/01/2023 BFC VN000000BFC7 BFC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 18/01/2023 HVT VN000000HVT5 HVT: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 18/01/2023 HCM VN000000HCM0 HCM: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 (2,5%/cổ phiếu) và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 (2,5%/cổ phiếu) Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 18/01/2023 VSN VN000000VSN5 VSN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 18/01/2023 VNX VN000000VNX5 VNX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề