STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/11/2021 BVDB20085 VNBVDB200855 BVDB20085: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 17/11/2021 BVDB20100 VNBVDB201002 BVDB20100: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 17/11/2021 PNC VN000000PNC1 PNC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty CP Văn hóa Phương Nam. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 17/11/2021 KKC VN000000KKC8 KKC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 17/11/2021 GDT VN000000GDT5 GDT: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 17/11/2021 C36 VN000000C366 C36: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 17/11/2021 CMX VN000000CMX7 CMX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 17/11/2021 DLD VN000000DLD9 DLD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 17/11/2021 SB1 VN000000SB19 SB1: Tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 17/11/2021 BSI VN000000BSI7 BSI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề